Во компанијата немаат прецизна евиденција за основните средства со кој што располагаат, како што се далноводи, трафостаници