Во денешно динамично опкружување, еднаш избран режим на девизен курс не подразбира негово постојано одржување. Изборот на соодветен режим на девизен курс за една земја зависи од специфичните околности и карактеристики на земјата како и од условите во даден временски период.
За тоа дали Република Македонија треба и понатаму да одржува режим на дефакто фиксен девизен курс со постојната стратегија на таргетирање на девизниот курс или треба да го промени режимот ќе зборува м-р по економски науки Ана Јовановска.

БанкоМетар.мк силно ја поддржува дебатата во овој правец и охрабрува слични.