Врз основа на член 21 став 1 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.01/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари  (“Службен весник на Република Македонија“ бр.17/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство распишува

ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/18

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари

 

I. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина  од 843ха 73ар 53м2 во повеќе региони во Република Македонија.
Целиот ЈАВЕН ОГЛАС, Образецот за учество на огласот, како и катастарските општини во кои се наоѓаат површините се достапни на следните линкови:

JАВЕН ОГЛАС 01-18.pdf
Obrazec na ponuda po javen oglas 01-18.pdf
BEROVO za povrsini do 3ha.pdf
TABELA do 3 ha Probistip.pdf
Тabela do 3 ha za PE Kisela Voda.pdf
TABELA DO 3HA PRILEP.pdf
Tabela Negotino.pdf
Тabela za region Kicevo.pdf

 


 

Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.02/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство распишува

ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/18

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање
I. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата со вкупна површина од 758ха 76ар 35м2 во повеќе региони во Република Македонија.

Целиот ЈАВЕН ОГЛАС, Образецот на понуда по Јавен Оглас, Табелите со слободно земјиште по региони, како и Драфт верзијата за банкарска гаранција за учество на Јавен Оглас се достапни на следните линкови:

JАВЕН ОГЛАС 02-18.pdf
Oбразец на понуда по Јавен Оглас 02-18.pdf
Tабела – слободно земјиште.pdf
Драфт Верзија за банкарска гаранција за учество на Јавен Оглас.pdf