Според секторите на дејноста на вработените од вкупното активно население на возраст од 15 и повеќе години, најголем дел или 20 проценти се во Преработувачка индустрија и 17 проценти во Трговија на големо и трговија на мало.

Ова го покажува третиот сет на податоци од Пописот на населението, домаќинствата и становите, 2021, објавен денеска од Државниот завод за статистика.

Според секторите на дејноста на вработените од вкупното активно население на возраст од 15 и повеќе години:

– 123 347 лица или 20 проценти во Преработувачка индустрија;

– 104 185 лица или 17 проценти во Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли;

– 47 071 лица или 7,7 проценти во Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување;

– 42 560 лица или 7 проценти во Дејности на здравствена и социјална заштита;

– 40 414 лица или 6,6 проценти во Образование;

– 33 705 лица или 5,5 проценти во Градежништво;

– 33 441 лица или 5,5 проценти во Транспорт и складирање;

– 30 074 лица или 4,9 проценти во Земјоделство, шумарство и рибарство;

– 24 640 лица или 4 проценти во Стручни, научни и технички дејности;

– 23 623 лица или 3,9 проценти во Објекти за сместување и сервисни дејности со храна;

– 20 827 лица или 3,4 проценти во Административни и помошни услужни дејности;

– 20 367 лица или 3,3 проценти во Информации и комуникации;

– 13 529 лица или 2,2 проценти во Уметност, забава и рекреација;

– 11 546 лица или 1,9 проенти во Други услужни дејности;

– 11 163 лица или 1,8 проценти во Финансиски дејности и дејности на осигурување;

– 10 457 лица или 1,7 проценти во Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината;

– 8 327 лица или 1,4 проценит во Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација;

– 4 333 лица или 0,7 проценти во Рударство и вадење на камен;

– 2 083 лица или 0,3 проценти во Дејности во врска со недвижен имот;

– 255 лица или 0,04 проценти во Дејности на домаќинствата како работодавачи;

– 739 лица или 0,12 проценти во Дејности на екстратериторијални организации и тела;

– 1 834 лица или 0,3 проценти во непознати дејности.