Македонската Берза вчера го објави статистичкиот билтен за јули во кој може да се види дека Берзата во овој месец бележи пад од 6,59%.

Прометот кој е остварен во месец   јули изнесува 912.262.388 денари.

Вкупниот број на трансакции кои биле остварени во месец  јули е 1.996  кој е многу помал од бројот на трансакции кои биле остварени во јуни a нивниот број изнесува 3.197.