„Изминативе три години банкарскиот систем покажа голема отпорност на кризи од невидени размери. Не само што ја задржа својата стабилност, туку истовремено обезбедува постојана финансиска поддршка за приватниот сектор, придонесувајќи за побрзо закрепнување на економијата.“ Ова го посочи вицегувернерката, Ана Митреска, која учествуваше на Скопскиот економски форум II, на панел-дискусијата „Стратегии за одржување на економскиот раст во време на неизвесност“, на која учествуваа и министерот за финансии, Фатмир Бесими, и потпретседателот на Стопанската комора, Зоран Јовановски.

Вицегувернерката во своето излагање рече дека во фаза на две последователни глобални кризи, банкарскиот систем обезбедува кредитна поддршка со годишен раст во распон од 8 ‒ 9%, а финансиите не се насочуваат само кон секторот „население“, туку значително се зголемува поддршката и за корпоративниот сектор. Околу 60% од растот на кредитите во 2022 година се должат на кредитирањето на корпоративниот сектор, што претставува најсилна финансиска поддршка за овој сектор во изминатиов период. Се разбира ова беше период и кога компаниите имаа потреба од ликвидност за обртни средства во услови на енергетска криза, но нашите анкетни податоци покажуваат дека побарувачката на кредити е поттикната и од потребите на претпријатијата од инвестиции. Истовремено, показателите за кондицијата на банките се поволни. Капитализираноста е на ниво близу 18%, а квалитетот на кредитното портфолио е добар, со учеството на лошите пласмани во вкупните пласмани, на историски ниско ниво од под 3%.
„Банкарскиот систем се соочи со кризите во солидна кондиција, што се должи на силната регулативна и супервизорска рамка, усогласена со највисоките меѓународни стандарди и внимателните политики на банките. „Во тековната криза, во која се испреплетуваат ризиците од повисоката инфлација, понискиот раст, енергетската криза, како регулатор делуваме проактивно на планот на осигурувањето доволно капитал во банките за да се ублажат потенцијалните ризици. Така, на пример, во два наврата ги зголемуваме барањата за капитал во форма на противцикличен заштитен слој за вкупно 0.75 п.п.“, вели Митреска.

„Оттука, македонската економија има добро поставен банкарски систем којшто може во еден дел да ја поддржи структурната трансформација на економијата, којашто ни е потребна“, истакнува вицегувернерката. Таа подвлече дека дополнителната финансиска поддршка насочена кон економска диверзификација, одржлив енергетски сектор, одржливи проекти од аспект на околината, дигитализацијата и иновациите може да придонесе за зголемување на потенцијалот за раст на економијата и општата благосостојба.