Народната банка на Република Македонија (НБРМ) на 22 ри и 23 ти овај месец организираше презентација на новиот канал на прекугранични плаќања во евра пред околу 100 домашни компании.

Новиот канал на за прекугранични плаќања во евра во Народна Банка започна  од почетокот на 2017 година,преку остварената врска на Македонскиот интербанкарски платен систем (МИПС) со платниот систем ТЕРГЕТ 2(Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Tansfer system) на Евроситемот.Реализацијата на овај капитален проект претставува втора генерација реформи во делот на платните ситеми,а значеше остварување на препораката за создавање на алтернативен канал за плаќања во евра,согласно со ИПА проектот отцена на потребите на НБРМ спроведен од страна на претставници на Европсксата централна банка и Центраните банки на земјите членки на Европската Унија.

 

Презентацијата беше со цел компаниите да се запознаат со придобивките на новиот канал за прекугранично плаќање во евра,односно како можат да  остварат посигурни,побрзи и поефтини плаќања во евра.

Народна Банка и со наредниот период ке биде посвертена на промовирање на овај канал се со цел корисниците на платежните услуги се повеќе да се запознаат со неговите предности.За таа цел НБРМ има изготвено и флаер.

 

24.01.2018 10:55