На 21 март 2018 година, банките пласираа средства во расположливи депозити на седум дена во износ од 3.225 милиони денари, односно 22 милиони денари повеќе од достасаниот износ (3.203 милиони денари).

Каматната стапка на депозитите на седум дена изнесува 0,30%.