Во соопштението кое го има на официјалната страна на НБРМ се вели дека:

На март 2018 година, банките пласираа средства во расположливи депозити на седум дена во износ од 15.166 милиони денари, односно 1.408 милиони денари повеќе од достасаниот износ (13.75милиони денари).

Каматната стапка на депозитите на седум дена изнесува 0,50%