На мај 2018 година, банките пласираа средства во расположливи депозити на седум дена во износ од 478 милиони денари, односно 62 милиони денари повеќе од достасаниот износ (416 милиони денари).

Каматната стапка на депозитите на седум дена изнесува 0,30%.