На мај 2018 година, банките пласираа средства во расположливи депозити на седум дена во износ од 412 милиони денари, односно 6милиони денари помалку од достасаниот износ (478 милиони денари).

Каматната стапка на депозитите на седум дена изнесува 0,30%.