На 13 јуни 2018 година, банките пласираа средства во расположливи депозити на седум дена во износ од 552 милиони денари, односно 141 милион денари помалку од достасаниот износ (693 милиони денари).

Каматната стапка на депозитите на седум дена изнесува 0,30%.