На 14 март 2018 година, банките пласираа средства во расположливи депозити на седум дена во износ од 3.203 милиони денари, односно 11.963 милиони денари помалку од достасаниот износ (15.166 милиони денари).

 

Каматната стапка на депозитите на седум дена изнесува 0,30%.