На 25 април 2018 година, банките пласираа средства во расположливи депозити на седум дена во износ од 416 милиони денари, односно 284 милиони денари помалку од достасаниот износ (700 милиони денари).

Каматната стапка на депозитите на седум дена изнесува 0,30%.