На продажба уште еден поранешен гигант на СФРЈ

Агенцијата за лиценцирање на стечајни управители ја објави продажбата на  Водостопанско претпријатие „Ерозија“ Крагуевац во стечај по пат на јавно наддавање по почетна цена од 35,03 милиони динари, а јавното наддавање ќе се одржи следниот месец односно на 18 јули.

Стопанскиот суд во Крагуевац отвори стечајна постапка, на предлог на стечајниот должник, во октомври 2015 година, поради трајна неспособност за плаќање, бидејќи сметката беше континуирано блокирана од ноември 2012 година за 11,3 милиони динари.

Стечајна постапка е отворена откако Владата на Србија пред девет години донесе одлука „Ерозија“ како стечаен должник да поднесе предлог за поведување стечајна постапка.

Долго време компанијата не можеше да функционира ниту да учествува на тендери и јавни набавки, што предизвика големи долгови кон доверителите, неисплатени плати на работниците и блокирање на деловни сметки.

Во огласот е наведено дека во Даничиќева 26 се продаваат четири згради, меѓу другото, деловен простор со вкупна површина од над 320 метри квадратни, стан со површина од 67,5 метри квадратни, како како и гаражен простор од околу 22 метри квадратни.

Во продажбата се опфатени и објекти лоцирани на улица Милоана Драгица, изградени без одобрение за градба, каде стечајниот должник е регистриран како носител на вкупна површина од над 350 метри квадратни, пишува Курир.рс.

Потенцијални права има и на земјиштето со вкупна површина од 4.624 метри квадратни, бидејќи стечајниот должник е регистриран со право на користење, како и движниот имот на стечајниот должник и побарувањата на стечајниот должник.