Капитал банка на своите корисници им го претстави новиот депозитен производ 15 Ка. Со новиот депозитен производ корисниците може да штедете во денари на 15 месеци.

Исто така има одлична каматана стапка 2,55%, фиксна за целиот период!

Со орочување на средствата добивате месечна исплата на камата и немате ограничување за минимален износ на орочување, а во случај на предвремено раскинување на договорот се пресметува камата по видување.

Фондот ги обештетува осигурените депозити но не повеќе од денарска против вредност на 30.000 евра по депозит во една банка, филијала на странска банка или штедилница пресметани по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на решението.
Обештетувањето на денарските и девизните депозити се врши исклучиво во денари.

Заинтересираните можат да закажете термин за состанок , а сѐ со цел да се запознаете со поволностите на производот. Може да ги контактирате  на: +389 2 3102 563 или пишете им  на [email protected] .