Централниот Регистар на Република Македонија постапувајќи по пријавата за упис на промена на адреса на електронско сандаче за прием на писма и ликвидатор со решение од Основен суд Скопје 2 Скопје донесе решение со кое се одобрува пријавата.

 

 

„Се разрешува Ацо Дамчевски од Скопје од должноста ликвидационен управник на должникот Македонска банка АД -во ликвидација Скопје.За нов ликвидационен управник на должникот се назначува Драги Димовски од Струмица.

Се задолжува разрешениот ликвидационен управник Ацо Дамчевски во рок од 3 дена од приемот на оваа решение, да ја предаде својата должност на новиот ликвидационен управник Драги Димовски од Струмица“, пишува во решението.

Македонска банка важеше за групација која има најсилна банкарска инфраструктура, со мрежа во 30 градови, но потоа беше партизирана и контроверзно продадена на српскиот бизнисмен Јовица Стефановиќ -Нини.