Со оваа одлука се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,48% во однос на малопродажните цени на нафтените деривати утврдени согласно одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија од 28.03.2022 година