РЕФЕРЕНТ ЗА ЛОГИСТИКА
Локација: Скопје

ГЛАВНИ ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ:
 Прибирање понуди за ситен инвентар и канцелариски материјали
 Набавка на ситен инвентар и канцелариски материјали
 Водење евиденција на залиха
 Водење материјално книговодство во софтверска апликација-LUCA
 Следење на потрошени канцелариски материјали и одредување на оптимална месечна
залиха
 Организирање на хотелско сместување, резервирање на авионски карти и логистика
ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:
 Високо образование;
 Претходно работно искуство од најмалку 1 години на иста или слична позиција;
 Одлично познавање на Aнглиски јазик;
 Одлично познавање на MS Office ;
 Тимски играч;
 Одговорна, прецизна, проактивна личност, ориентирана кон остварување резултати
Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови потребно е да испратат
Професионална биографија (CV), најдоцна до 20.11.2018 год. на: [email protected] со
задолжителна назнака „Референт за логистика“.