Групацијата на небанкарски финансиски друштва при Стопанската комора на Северна Македонија, во која членуваат скоро сите финансиски друштва регистрирани во Република  Македонија, ги поздравува измените на Законот за финансиски друштва кои беа донесени од страна на Собранието на РСМ на 18 јули 2023 година и стапуваат во сила веднаш.

„Работејќи во тесна соработка со Министерството за финансии, Групацијата на финансиските друштва активно учествуваше во измените на законската регулатива со цел да се формулира правна рамка која ќе обезбеди подобра регулираност на овој дел од финансискиот пазар и поголема заштита на корисниците на кредитите, односно клиентите на финансиските друштва.

Примарниот фокус на измените во законската регулатива имаат за цел зголемена доверба на финансискиот пазар како резултат на зголемените регулаторни барања за финансиските друштва и зајакнување на заштитата на клиентите, истовремено поттикнувајќи поголема конкурентност и раст на овој дел на финансискиот систем.

Усвоеното законско решение предвидува зајакнување на регулаторните барања и подигнување на стандардите за финансиските друштва. Со тоа се очекува да дојде до консолидација на пазарот, при што во индустријата ќе преовладуваат само финансиски друштва кои ќе ги исполнуваат строгите критериуми за квалитет поставени од регулаторот. Со подигање на нивото клиентите ќе можат да работат исклучиво со реномирани и доверливи даватели на финансиски услуги.

Можеби еден од најзначајните очекувани исходи од новата регулатива е подобрувањето на транспарентноста на услугите и цените што ги нудат финансиските друштва. Со појасни информации и ценовни структури, клиентите ќе можат да донесат поинформирани одлуки кога бараат финансиски услуги. Зголемената транспарентност се очекува да донесе и здрава конкуренција меѓу финансиските компании, охрабрувајќи ги да обезбедуваат најсовремени технолошки решенија и прилагодени услуги за да се задоволат потребите на клиентите.

Врската помеѓу дигиталната технологија и финансискиот сектор е нагласена во новото законско решение. Препознавајќи ја незаменливата улога на технологијата во поттикнувањето на иновациите, законот го позиционира дигиталниот напредок како основен елемент на идниот раст на небанкарскиот финансиски сектор. Акцентот на технологијата се очекува да го отвори патот за ефикасност во користењето на финансиските услуги за клиентите, истовремено отворајќи ги патиштата за иновативни финансиски решенија.

Групацијата на финансиски друштва при Стопанската комора на Северна Македонија ќе продолжи активно да работи на поттикнување на одговорно кредитирање, подобрување на бизнис условите на пазарот, усогласување со глобалните стандарди, како и подобрување на видливоста и репутацијата на небанкарските финансиски институции. Финансиските друштва членки на Групацијата остануваат да бидат поддршка на своите клиенти и бизнис заедницата“, истакна Никола Јошевски, претседател на Групацијата на небанкарски финансиски друштва.