Осигурување на вашите куќи, станови, деловни објекти, мебел, опрема, резерви на материјали, продавници и услужни дејности, одговорност од дејност, осигурување објекти во градба, објекти во монтажа и слични имотни осигурувања.

Опфаќа два вида осигурување: цивилен ризик и индустриски ризик.

Цивилен ризик:

 • Осигурување имот од пожар и од други опасности
 • Осигурување машини од кршење
 • Осигурување од провална кражба и разбојништво
 • Осигурување стакло од кршење
 • Осигурување домаќинство
 • Осигурување продавници и услужни дејности
 • Осигурување сметачки процесори (компјутери)

 

 

Индустриски ризик

 • Осигурување имот од пожар и од други опасности
 • Осигурување машини од кршење
 • Осигурување од провална кражба и разбојништво
 • Осигурување стакло од кршење
 • Осигурување објекти во градба
 • Осигурување објекти во монтажа
 • Осигурување продавници и услужни дејности
 • Осигигурување сметачки процесори (компјутери