Пензискиот систем на земјата треба да биде дизајниран да создаде финансиска сигурност за пензионираните граѓани преку обезбедување гарантирана и разумна сума на доживотен приход.
За жал, не сите земји го исполнуваат тој идеал – а некои се помалку успешни од другите.

За да ги пронајде петте земји со најдобри пензиски системи и како тие се квалификуваат како такви, GOBankingRates ги разгледа податоците објавени од Глобалниот пензиски индекс на Институтот Мерсер ЦФА за 2021 година, пренесе Инвеститор.ме.

Овие три под-индекси, кои ја сочинуваат вкупната вредност на индексот за пензискиот систем на секоја земја, се пондерирани за да ја одразат нивната севкупна важност.

Земајќи ги предвид сите достапни податоци и нивната анализа, еве кои се петте земји со најдобри пензиски системи.

1. Исланд
Оценка: А
Вкупна вредност на индексот: 84,2
Подиндекс на адекватност: 82,7
Подиндекс на одржливост: 84,6
Подиндекс на интегритет: 86,0

Анализа на рангирање: Ова е прва година како Исланд е вклучен во индексот, а на прво место е до Холандија со вкупна вредност на индексот од 84,2. Таа е рангирана на прво место во однос на соодветноста и одржливоста меѓу 43 пензиски системи. Сепак, неговиот подиндекс на интегритет се рангираше пониско, на седмото место.

Вид на пензиски систем: Исландскиот пензиски систем се состои од државна пензија со две компоненти: задолжителни професионални пензиски шеми кои бараат придонеси и од работодавачите и од вработените, и доброволни придонеси за пензии одобрени од владата.

Како може да се подобри системот: Еден начин на кој исландскиот систем за пензионирање може да се подобри е да се подигне старосната граница за пензионирање за да се одржи чекор со очекуваниот животен век.

2. Холандија
Оценка: А
Вкупна вредност на индексот: 83,5
Подиндекс на адекватност: 82.3
Подиндекс на одржливост: 81,6
Подиндекс на интегритет: 87,9

Анализа на рангирање: Во индексот за 2020 година, Холандија го зазеде првото место според вкупната вредност на индексот. Меѓутоа, за 2021 година, пензискиот систем на Исланд постигна различни резултати во однос на соодветноста и одржливоста, рангирајќи се на 1-во место во секоја од нив, оставајќи ја Холандија на 2-то место.

Вид на пензиски систем: Холандскиот пензиски систем се состои од јавна пензија со рамна стапка и квази-задолжителна професионална пензија поврзана со приходите поврзани со индустриски договори.

Како може да се подобри системот: Еден фактор што би го зголемил вкупниот индекс за земјата е зголемувањето на нивото на заштеди на домаќинствата, како и намалување нивото на долгот на домаќинствата.

3. Данска
Оценка: А
Вкупна вредност на индексот: 82
Подиндекс на соодветност: 81.1
Подиндекс на одржливост: 83,5
Подиндекс на интегритет: 81.4

Анализа на рангирање: Данска го зазеде третото место за вкупната вредност на индексот. И иако земјата беше рангирана на второ место за одржливост и на 4 место за соодветност, таа го намали интегритетот на 13-то.

Вид на пензиски систем: Данскиот пензиски систем е повеќеслоен и се состои од јавен основен пензиски план, дополнителна пензија проверена според средствата, план за дефинирани придонеси за целосно финансирање и задолжителни професионални планови.

Како може да се подобри системот: Еден начин на кој може да се зголеми вкупната вредност на индексот за данскиот пензиски систем е земјата да бара од сите пензиски планови да ги објавуваат годишните извештаи.

4. Израел
Оценка: Б+
Вкупна вредност на индексот: 77,1
Подиндекс на адекватност: 73.6
Подиндекс на одржливост: 76.1
Подиндекс на интегритет: 83,9

Анализа на рангирање: Израел е рангиран на 10-то место по адекватност, 4-то по одржливост и 9-то по интегритет од сите 43 пензиски системи.

Вид на пензиски систем: Израелскиот пензиски систем се состои од универзална државна пензија и приватни пензии со задолжителни придонеси од работодавачите и вработените.

Како може да се подобри системот: Воведување заштита за членовите на приватните пензиски шеми во случај на лошо управување или измама.

5. Норвешка
Оценка: Б+
Вкупна вредност на индексот: 75,2
Под-индекс на соодветност: 81.2
Подиндекс на одржливост: 57.4
Подиндекс на интегритет: 90.2
Анализа на рангирање: Норвешка е рангирана на третото место за релевантност, на 16-тото за одржливост и на второто место за интегритет.

Вид на пензиски систем: пензискиот систем во Норвешка вклучува пензија за социјално осигурување поврзана со заработката и задолжителни професионални пензиски планови. Достапни се и други доброволни планови.

Како може да се подобри системот: Зголемување на износот на потребните придонеси за плановите за дефинирани придонеси, со што би се подигнало нивото на пензиските фондови.