Прецизни податоци за тоа колку една фарма работи рентабилно, колкави се производствените трошоци за одредена култура, а колкави се приходите, ќе се обезбеди со надградениот систем кој ќе биде имплементиран преку проект финансиран од претпристапната помош, ИПА, на Европската унија, со буџет од 800.000 евра, и со траење од 18 месеци, објави министерот за земјоделство, Љупчо Никловски.

 

„Основната цел на проектот е да придонесе кон понатамошното надградување на мрежата на сметководствени податоци од земјоделски стопанства-ФАДН, според новата регулатива на Европската унија за ФАДН, понатамошно подобрување на системот за проверка на квалитетот на податоците, како и подобрување на користењето на ФАДН податоците за потребите на националната земјоделска политика.

Спроведувањето на проектот ќе придонесе за консолидација на националниот ФАДН систем кој претставува единствена база на податоци во земјава која обезбедува економско-финансиски податоци од земјоделските стопанства“ исткна министерот за земјоделие, Љупчо Николовски.

 

ФАДН системот претставува централен инструмент за следење на економскиот развој на земјоделството и земјоделските стопанства во земјите членки на Европската унија како целина. Ваквите податоци се важни за креирање на ефикасни земјоделски политики, за следење на трендовите, за одредени промени во земјоделскиот сектор во насока на поголеми приходите на земјоделските стопанства, од што придобивка ќе имаат самите земјоделци.