Владата, на предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и за начинот на директните плаќања за 2024 година.

Измената на Уредбата е во насока да овозможи право за субвенции на сите земјоделци, кои во месеците за време на изборниот процес, имаат истечени или ќе им истечат договорите за закуп на земјоделско земјиште. Земјоделците правото на субвенциите ќе можат да го остварат врз основа на старите договори. Продолжувањето на договорите ќе се изврши веднаш по завршувањето на изборниот процес, продолжувајќи се на 15 години согласно последните измени во законот за земјоделско земјиште.