Владата на Република Македонија на седница одржана на 19.06.2018 година, заклучи да му предложи на Собранието на Република Македонија за членови на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето да ги именува: Сулејман Ахмеди (професионално ангажиран со полно работно време со мандат од 5 години), Злате Симоновски (професионално ангажиран со полно работно време, со мандат до истекот на мандатот на членот на кој му престана вршењето на должноста) и Александра Кокароска (непрофесионално ангажиран член).

За повеќе информации може да процитате на официјалната страна на Собарнието на РМ.