Почеток Краj КЕЦ Адреса
2022-03-30 09:00:00 2022-03-30 12:00:00 Битола с. Брусник
2022-03-30 09:00:00 2022-03-30 14:00:00 Гевгелија Казандол
2022-03-30 09:00:00 2022-03-30 15:00:00 Гевгелија Борис Карпузов, Ванчо Прке, Ристо Шуклев, Скопска, И. Л. Рибар
2022-03-30 11:00:00 2022-03-30 12:00:00 Гостивар дел од ул. Никола Парапунов-7ма зона.
2022-03-30 09:00:00 2022-03-30 14:00:00 Делчево ПЕХЧЕВО – 7ми септември,, Здравен дом Пехчево
2022-03-30 08:00:00 2022-03-30 14:00:00 Делчево Буковиќ
2022-03-30 09:30:00 2022-03-30 15:00:00 Кочани ВИНИЦА – фирма Мебел – Ви во Индустриска зона во Виница и околните објекти, објектите на регионален пат Виница – Берово, од Виница до клучката кон с. Блатец. М.в Виничка Кршла, с. Драгобраште, с.Трсино, с.Пеклани, с.Мирмарци, с.Крушево, с. Јакимово, с.Истибања, ул. Јакимовски пат
2022-03-30 11:00:00 2022-03-30 13:30:00 Куманово ул. Моша Пијаде и Детска градинка Ангел Шајче на ул. Моша Пијаде
2022-03-30 13:00:00 2022-03-30 14:00:00 Прилеп с. Беловодица, с.Тројаци,с.Никодин,с.Радобил, Каменолом Теракота, Асфалтна база Маврово
2022-03-30 11:30:00 2022-03-30 13:30:00 Прилеп с. Клепач
2022-03-30 09:00:00 2022-03-30 14:00:00 Прилеп Тризла, Мукос
2022-03-30 09:00:00 2022-03-30 11:00:00 Прилеп Дел од с.Ношпал
2022-03-30 09:00:00 2022-03-30 11:30:00 Скопје Аеродром Стаклара, ресторан Градина, Сардоникс
2022-03-30 11:45:00 2022-03-30 14:00:00 Скопје Васил Главинов Автокаросерија (ул. 516)
2022-03-30 09:15:00 2022-03-30 11:45:00 Скопје Васил Главинов Механика, ул. Боро Тодоровиќ, Миодраг Илиќ, дел од ул. 519, ул. Интернационални бригади, ул. 158, Автогума
2022-03-30 08:30:00 2022-03-30 14:30:00 Скопје Васил Главинов РАДИШАНИ, ул. 30 Љуботенски Пат
2022-03-30 09:00:00 2022-03-30 15:00:00 Струмица дел од корисниците во Шаин Мале – Радовиш
2022-03-30 09:00:00 2022-03-30 15:00:00 Тетово дел од с. Жеровјане, објекти кои се наоѓаат покрај автопатот
2022-03-30 09:30:00 2022-03-30 15:00:00 Тетово дел од град Тетово, објекти кои се на ул. Браќа Миладинови
2022-03-30 10:00:00 2022-03-30 12:30:00 Тетово с. Једоарце, с.Отуње, с. Сетоле
2022-03-30 09:30:00 2022-03-30 13:30:00 Тетово град Тетово, дел од ул. Илинденска кај Кипер Маркет, дел од ул. 107 меѓу ул. К. Р Дрнц и ул. Б. Тоска, град Тетово, дел од ул. Илинденска после ул. Гостиварска и дел од ул. Гостиварска
2022-03-30 08:30:00 2022-03-30 11:30:00 Штип ДЕЛ ОД С. РАДАЊЕ, ДОЛНИОТ ДЕЛ ОД СЕЛОТО