Инвестицискиот кредит може да се користи за финансирање на основни средства на мали и средни претпријатија, потребни за стабилно работење, зголемување на приходите и добивката од работењето.

Промотивно, до 30.06.2023 година, Стопанска банка а.д. Битола како поддршка за малите и средни претпријатија, инвестицискиот кредит кој е дел од корпоративното портфолио на банката го нуди со посебни, поволни услови и фиксна каматна стапка која изнесува: 5,5% за првите 2 години за инвестиција во подвижен имот и 5,2% за првите 5 години за инвестиција во недвижен имот.

Овој инвестициски кредит може да се користи за финансирање на основни средства на мали и средни претпријатија, потребни за стабилно работење, зголемување на приходите и добивката од работењето.

Однесувајќи се кон компаниите како кон свои партнери во работењето и познавајќи ги нивните потреби Стопанска банка а.д. Битола своите производи од корпоративното портфолио ги прилагодува и подобрува со цел да понуди поволни услови кои одговараат на повеќе индустриски гранки и различни типови на бизниси.

Повеќе информации за промоцијата на инвестицискиот кредит може да прочитате тука.