Пред да потпишете договор за соработка проверете ги информациите за задолженоста и редовноста во подмирувањето на финансиските обврски на Вашиот иден деловен партнер. Македонското кредитно биро ќе Ви ги обезбеди вистинските информации!

Преку Кредитно-бонитетниот извештај на МКБ ќе добиете податоци за задолженоста и редовноста во подмирувањето на финансиските обврски на Вашиот иден деловен партнер, тековни состојби и информации за блокада на трансакциска сметка, како и клучни финансиски показатели за приходите, расходите и финансискиот резултат од работењето на правниот субјект за три последователните години.
Дознајте повеќе на следниот линк:
https://mkb.mk/korporativen-boniteten-izveshtaj/