Во трговијата на мало, во ноември 2023 година во споредба со ноември лани, зголемување на прометот во номиналната и реалната стапка е забележано кај групите Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун, и тоа за 7.0 % номинално и 4.2 % реално, Трговија на мало, освен трговија со горива номинално за 7.2 %, а реално за 3.2 % и во Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво номинално за 7.5 % и реално за 2.0 %.

Според податоците на Државниот завод за статистика, пад и на двете стапки е забележан во групите Трговија на мало со автомобилски горива (номинално за 15.2 %, а реално за 2.8 %).