Со оваа одлука се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек
за 0,96% во однос на малопродажните цени на нафтените деривати утврдени согласно одлуката за
утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија од 31.03.2022
година