Учеството на странски инвеститори во основната главнина на Комерцијална банка АД Скопје во март се намали за 21,47% и се сведе на само 8,43% од капиталот.

 

 

 

 

Тоа се должи на продажбата на големи пакети акции од банката во март, што резултираше со намалување на странската сопственост која во февруари изнесуваше 29,9% од главнината.