Србија не ги транспонираше кодовите на мрежата за поврзување, Македонија не ја вклучи Регулативата РЕМИТ во својата правна рамка, а Косово не ја спроведуваше Директивата за оцена на влијанието врз животната средина.

Секретаријатот соопшти дека иницирал процедури за решавање спорови против три договорни страни со поднесување образложени барања до Министерскиот совет. Секретаријатот бара одлука од Министерскиот совет за неисполнување на обврските од договорот од страна на трите договорни страни

Барањата се трет чекор во постапката во три чекори. Во сегашната фаза, секретаријатот бара одлука од Министерскиот совет за неуспехот на договорната страна да ја исполни својата обврска од Договорот за енергетска заедница.

Регулативата РЕМИТ ги поставува правилата за обезбедување интегритет и транспарентност на пазарот на енергија на големо. Тој требаше да биде применет од договорните страни до 29 ноември 2019 година, но Македонија не ја исполни обврската.