Информациите добиени преку процесот на обработка на поплаки/жалби може да доведат до подобрување на производите и процесите. Кога жалбите се соодветно поставени, може да ја подобрат репутацијата на организацијата, без оглед на големината, локацијата и секторот. 
Справувањето со жалби преку планиран процес како што е дефинирано во секој систем на работа, може да го подобри задоволството на клиентите. Поттикнувањето повратни информации од клиентите, вклучувајќи и поплаки ако клиентите не се задоволни, можат да понудат можности за одржување или зајакнување на лојалноста на клиентите и подобрување на домашната и меѓународната конкурентност.

На онлајн семинарот детално ќе се разработат следниве теми:
–  Обезедување на пристап за директен разговор со клиентите;
– Зајакнување на организацијата да ги разрешува жалбите на конзистентен, систематски и
одговорен начин, на задоволство на подносителот;
– Подобрување на способноста на една организација да ги идентификува трендовите и да ги
елиминира причините за поплаките, како и да ги подобри операциите на организацијата;
– Да помогне организацијата да создаде приод фокусиран на клиентите за решавање на
жалбите, и да го охрабри персоналот да ги подобри своите вештини за работа со клиенти;
– Да обезбеди основа за континуирано преиспитување и анализа на процесот на
обработка на жалбите,  решавање на поплаките и подобрување на процесот.

МОДУЛИ:

Модул 1:
Сервис за грижа на потрошувачи (Customer service):
–    Што претставува успешен сервис за грижа на поторшувачи;
–    Услуги за потрошувачите и решавање на проблеми и поплаки;
–    Избор на соодветен кадар;
–    Дигитален сервис и нудење на услуги;
–    Нови трендови за 2022 година.

 Модул 2:
Инвестиции во ефикасно решавање на проблеми и поплаки како и незадоволство на клиентите:
–    Подобрување на способноста за идентификација на причините за  поплаките;
–    Подобрување на вештините на персоналот;
–    Анализа за детектирање на најчести поплаки од страна на потрошувачите.

Модул 3:
Управување со односите со клиентите преку CRM ( Customer relationship marketing):
–    Како да креирате силни онлајн односи со клиентите;
–    Примена на потенцијалите на информациските системи за поддршка
на имплементирањето на CRM концептот;
–    Како да се идетификуваат клучните фактори за успех на CRM
и разработување на потенцијални проблеми.

Модул 4: 
Закон за заштита на потрошувачите и негова примена:
–    Права и обвски на потрошувачите;
–    Одреди за распродажба на производ/ Физичко одвојување на поризводите за распродажба.

Целна група:
–    продавачи во малопродажба и/или големопродажба, вработени во сектор/процес поврзан со рекламации; вработените кои комуницираат со клиенти; менаџери кои се одговорни за решавање на поплаки/жалби/рекламации.

Предавачи:
доц. д-р Ана Секуловска Јовковска, доктор на политички науки, специјалност креирање и иплементација на политики  и
– доц. д-р Викторија Трајков, доктор на економски науки, специјалност маркетинг и брендирање.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
–    Напатствија за приклучување на онлајн семинарот;
–    Работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на овој онлајн семинар можат да се пријават најдоцна до 4.04.2022 година.