ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободни работни позиции: СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ, ДИРЕКЦИЈА ЗА КОНТРОЛИНГ, СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ (1 позициja, неопределено време, со вклучена пробна работа од 6 месеци)

 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

 •  VII/1 степен, ВСС, Економски факултет – Насока (смер),
  Финансии сметководство, ревизија;
 •  Претходно 3 годишно работно искуство во банкарска институција
  или друга финансиска организација;
 • Стручни познавања – Финансии, сметководство, ИФРС
  стандарди, финансиски извештаи;
 •  Напредно познавање на работа со компјутер (MS Office, со
  акцент на ексел),
 •  Активно познавање на англискиот јазик или германски јазик;
 •  Организациски способности, комуникациски вештини, лојалност,
  тимска работа, одговорност, способност за презентација на
  статистички податоци, аналитичност и креативност;

Опис на работното место/одговорности:

 

 •  Подготовка на краткорочни, среднорочни и долгорочни планови;
 •  Координирање на процесот и изготвување на месечно/квартално
  предвидување;
 •  Учествува во изработка на детални планови за деловните линии во
  согласност со стратешките определби;
 • Анализа на резултатите добиени во процесот на планирање во
  смисла на нивна конзистентност и поврзаност;
 •  Подготовка на Месечен извештај (Reporting Package) за Групацијата;
 •  Се грижи за навременост и квалитет на податоците потребни за
  изготвување на извештаите;
 •  Мониторинг на остварувањето на планот преку месечна анализа на
  постигнатите резултати и подготовка на образложенија за
  постигнатите резултати во споредба со планот и предвидувањето;
 •  Помага во подготовка на материјали за потребите на седниците на
  Управниот и Надзорниот Одбор;
 • Остварува комуникација со деловните линии во функција на
  прилагодување или измена на извештајните форми во согласност со
  потребите;
 • Учествува во изработката на нови софтверски решенија за потребите
  на Дирекцијата;
 •  Учествува во подготовката на извештаи за потребите на ревизија и Централната банка;

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата: 33.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 23.04.2018
година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.