Од стопанската комора на Северозападна Македонија  сметаат дека враќањето на старите цени за полисите е неодржлива за бизнисот.

Според, комората амбиентот за водење бизнис станува дестимулирачки за локалните компании и за странските инвестиции, се оставаат долгорочни последици, но и во спротивност на ЕУ со законодавниот систем кој се уште му дозволува на Министерството за финансии да одлучува за премиите за осигурување на автомобили, што е спротивно  на ЕУ.

Со одлуката од страна на Комисијата за автоодговорност, се ограничуваат ингеренциите на други релеватни фактори како што се компаниите со тоа што цената на оваа полиса целосно се контролира од државата.