Словенечката влада го усвои предлогот за измена на Законот за индустриска сопственост, со кој има за цел да ги поедностави и намали трошоците за постоечките процедури, како што се барањата за патенти.

Целта е и регулирање на административните процедури поврзани со укинувањето на трговската марка и дополнително усогласување на словенечката регулатива со европската и меѓународната, анализира Н1 Словенија. Законот за индустриска сопственост ги регулира видовите на права од индустриска сопственост, како што се патент, потврда за дополнителна заштита, модел, трговска марка и географска ознака, како и процедурите за доделување и регистрирање на овие права и нивната судска заштита.

Според предложената измена, Управата за интелектуална сопственост ќе може да склучува договори со други канцеларии и организации за давање нови информативни услуги. Со склучување договор со Европската организација за патенти, тоа, на пример, би им овозможило на апликантите на националните барања за патенти да добијат квалитетни информации во рок од неколку месеци по поднесувањето на пријавата за тоа дали нивниот пронајдок ги исполнува сите услови за давање патент, објасни Министерството за економија, туризам и спорт.

Договорот со Европската патентна организација, исто така, ќе им обезбеди на некои апликанти значително финансиско олеснување.

Имено, Европската канцеларија дава 80 проценти попуст на цената на услугата за распрашување за состојбата со писмено мислење, кога тоа се поднесува преку канцеларијата со која има договор.

„Ова значи дека апликантите ќе плаќаат само 467 евра наместо 2.336 евра – овој аранжман се однесува до 400 национални пријави за патенти годишно“, напиша министерот за економија Матјаж Хан.