Економските и социјалните разлики во ЕУ се намалуваат, се вели во 9-тиот извештај за кохезија на Европската комисија. Благодарение на политиката на кохезија, се проценува дека до 2027 година во ЕУ ќе бидат отворени 1,3 милиони дополнителни работни места, со најголем удел во секторите поврзани со зелената и дигиталната транзиција.

Политиката за кохезија, исто така, гарантира дека економскиот развој на регионите има позитивно влијание врз единствениот пазар на ЕУ, благодарение на трговските и инвестициските врски. Во 2030 година, БДП на ЕУ се очекува да биде за 1% поголем поради инвестициите во кохезионата политика. До крајот на 2022 година, финансирањето на кохезионата политика помеѓу 2014 и 2020 година поддржа повеќе од 4,4 милиони бизниси, отвори 370.000 работни места во овие претпријатија и сочинуваше околу 13% од вкупните јавни инвестиции во ЕУ, достигнувајќи 51% за најмалку развиените земји-членки. Во 2024 година се навршуваат 20 години од големото проширување на ЕУ со приемот на десет нови земји-членки.

Просечниот БДП по глава на жител на земјите-членки кои се приклучија во тоа време се зголеми од 45% од просекот на ЕУ на речиси 80% во 2023 година. Јазот со остатокот од ЕУ е преполовен. Стапката на невработеност во овие земји-членки се намали од просечните 13% на 4%. Со буџет од 392 милијарди евра, програмите за финансирање на кохезионата политика за 2021-2027 година ќе продолжат да инвестираат во конкурентноста на Европа, зелените и дигиталните транзиции, човечкиот капитал и социјалната вклученост, како и физичката и дигиталната поврзаност, пренесува То Вима. Европската комисија го објавува својот извештај за кохезија на секои три години.