Над 100 милијарди евра изнесуваат долговите, поради кои граѓаните и фирмите во Србија заложиле автомобили, камиони, машини, локомотиви, дронови, разни вредни предмети, но и животни, договори кои допрва треба да се платат, па дури и цели фирми. Најголем дел од залозите се запишани во Агенцијата за деловни регистри во корист на банките.

Најчесто се ставаат под залог возила, машини, уметнички слики, накит, но има и животни кои, на пример, земјоделските фарми ги купуваат на кредит. Вака изминатите години во регистарот се запишуваа залозите на крави, пастуви, бикови… Враќањето на долгот може да го гарантира должникот со учество во сопственоста на неговата компанија, но и со некој иден приход. Таков е случајот, на пример, со договорите за спортски трансфери каде спортскиот клуб допрва треба да наплати сума од „продадениот“ играч, објави Каматица.

Имаше и примери на заложени побарувања од договори за доживотен ануитет. Во 2023 година, правата (права на побарувања, акции и други имотни права) сочинуваат 32,65 отсто од регистрираните предмети. Возилата сочинуваат 30,79 отсто од заложените предмети, машините и опремата 19,89 отсто, додека животните се застапени во 6,74 отсто од случаите. Останатите 9,93 отсто, како што е посочено во АПР, се движен имот кој не спаѓа во ниту една од наведените категории.

„Во 2023 година меѓу заложните доверители најзастапени се банките кои сочинуваат 77,15 отсто од сите регистрирани. Останатите компании се застапени со 11,1 отсто, Република Србија – Даночната управа е 4,06 отсто, физичките лица 2,29 отсто, претприемачите 0,05 отсто, додека лицата кои не спаѓаат во ниту една од наведените категории се застапени во 5, 35 отсто од случаите“, наведуваат во извештајот. Кога должникот не му плати на доверителот навреме – може да намири со продажба на заложената ствар.

Од Агенцијата за комерцијални регистри наведуваат дека релативно малиот број на евидентирани белешки доведува до заклучок дека должниците во најголем број случаи редовно ги подмируваат своите обврски и дека извршувањето на обврските обезбедени со регистриран залог е релативно ретко во пракса.