Централниот Регистар на Република Македонија постапувајќи по пријавата за упис на промена-разрешување на член на Надзорен одбор во Стопанска банка А.Д.Битола донесе решение со кое се одобрува пријавата.

 

Со него, Стевчо Јолакоски е избришан од евиденцијата каде што беше заведен како член на Надзорниот одбор на Стопанска банка Битола.