Пакетот се состои од 6 производи: кредит, кредитна картичка, дозволен лимит по ТРС, специјален лимит поврзан со МастерДебит, СМС известување и електронско банкарство

Наведените услови важат единствено доколку се искористат сите наведени производи од пакетот

Намена:

1/ненаменски – средствата се префрлуваат на ТРС на корисникот

2/наменски – средствата се користат за затварање на постоечки обврски (30% од износот може

 Максимален износ до 1.200.000,00 МКД кредит

  • Кредитна картичка Visa/Mastercard standard согласно кредитна способност на барателот, лимит  до 3(три) месечни плати најмногу до 500.000,00 денари
  • Дозволено пречекорување по ТРС + специјален лимит на Mastercard debit – до 5 месечни плати од кои:  лимит во висина од 3 месечни плати кои што корисникот на картичката ќе може да ги користи на ПОС и АТМ, без провизија и  специјален лимит во висина од 2 месечни плати кои што корисникот на картичката може да ги користи исклучиво за подигањ

Рокот на враќање е до 95 месеци.

Многу повеќе прочитајте на слениов линк.