Во деловната 2020 година Стопанска банка АД Скопје оствари 1.957.217 илјади денари нето добивка или речиси 32 милиони евра.

Од Банката велат дека добивката е пониска од претходната година, како резултат на пандемијата и намалениот обем во речиси сите сегменти од банкарското работење.

Вкупната актива на Банката на 31.12.2020 година изнесува 105.984.156 илјади МКД и е за 6% повисока во однос на истиот период минатата година.

Нето-приходите од камати изнесуваат 3.716.697 илјади МКД и се зголемени за 3% во однос на истиот период од минатата година, пред сè како резултат на кредитните активности и зголемувањето на активата. Трендот на намалување на каматните стапки продолжи и во 2020 година.

Нето-приходите од провизии и надомест изнесуваат 738.626 илјади денари и се намалени за 11% во однос на анализираниот период во 2019 година. Пандемијата имаше значително влијание врз овој сегмент, како на намалување на дознаките на ниво на национална економија, така и во делот на домашните платни трансакции, трансакциите со кредитни картички и во другите трансакциски сервиси, намалените економски активности и воздржување од трошење од страна на клиентите. Дополнително, во пресрет на ублажување на последиците од пандемијата, во текот на првите неколку месеци Банката овозможи бесплатни дигитални трансакции за физичките лица и намалување на редовните провизии.

Нето-приходите од курсни разлики забележаа пораст од 11% и изнесуваат 101.630 илјади МКД, како резултат на зголемениот обем на девизниот пазар и поголемото учество на физичките лица во овој сегмент.

Другите приходи од дејноста забележаа намалување од 33%, исто така како резултат на пандемијата и на намалените активности.

Оперативните трошоци (трошоци за вработени, амортизација и други расходи) на крајот годината изнесуваат 1.767.723 илјади денари и се повисоки за 1% во однос на минатата година, најмногу поради зголемените трошоци поврзани со пандемијата (набавка на заштитна опрема, поголеми трошоци за дезинфекција, ангажирање адворешни редари за филијалите и слично).

Исправката на вредноста на финансиските средства за 2020 година изнесува 962.719 илјади МКД и е поголема за 26% во однос на минатата година. Ова е резултат на прудентниот пристап на Банката во однос на исправката на вредноста за кредитното портфолио, во услови на криза предизвикана од ковид-19.

Добивката пред оданочување изнесува 2.177.457 илјади МКД и е пониска за 18% во однос на минатата година како резултат на претходно наведените причини.

Финансискиот извештај можете да го погледнете тука.