Друштвото за трговија и услуги ККУ Глобал ДООЕЛ кое го регистрира комората доби и лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на РСМ.

– Управниот одбор на Стопанската комора одлучи друштвото за трговија и услуги ККУ Глобал ДООЕЛ Скопје да не се активира додека не дојде во состојба во која државните компании не ќе бидат во можност да ги извршуваат обврските или снабдувачите да ги опслужуваат нашите членки – велат од Комората.