Органските производители годинава имаат на располагање субвенции во висина од 104 милиони денари. Поголемиот дел се наменети за финансиска поддршка за органското сточарско производство како и за одредени активности во производството и во тргувањето со органската храна…

Со 104 милиони денари годинава ќе бидат субвенционирани органските производители на храна. Најголемиот дел односно 52 милиони денари се наменети за органското сточарство, а 25 за растителното производство.

Фармерите може да добиваат субвенции за органските производи, за нивна преработка, доработка и пакување најмногу до 150.000 денари по корисник.

Со 5 отсто или до 150.000 денари се поддржува и трговија, извозот на свежи и преработени органски производи и преодот од неорганско во органско производство.

Трошоците за стручната контрола и сертификацијата државата ги покрива со 50, а со 80 проценти, но не повеќе од 12.000 денари следуваат за анализи на својствата на почвата, откривање на остатоци од пестициди, тешки метали и други штетни материи.

Финансиската поддршка можат да ја добијат сите земјоделски стопанства кои имаат сертификат за органско производство за кофинансирање на трошоците за стручна контрола и за сертификација во висина од 50 проценти.