Окружниот суд во Бања Лука ја изрекол првата пресуда со која се бара банката да му ги врати на  заемопримачот незаконски наплатените трошоци што произлегуваат од обработката на кредитот.

Ова ја отвора вратата за сите оние на кои банката им наплатила такса за обработка на кредит од страна на банката да ги вратат парите преку тужба.

Бидејќи ова е прва позитивна одлука од ваков вид во Република Српска и може значително да ја промени судската пракса, контактиравме со адвокатот Далибор Мрча, кој ни кажа повеќе на оваа тема.

„Пресудата на Окружниот суд во Бања Лука е навистина добро образложена. Беше наведено дека трошоците не треба да се пресметуваат или наплатуваат врз основа на рамна стапка и дека тие мора да бидат усогласени пред се со Законот за облигациони односи, со кој јасно се дефинира дека договорните одредби мора да бидат јасни, разбирливи и да ги обврзуваат изведувачите само доколку такви трошоци се појават. Трошоците за обработка на кредитот воопшто не ја нагласуваат структурата на овие трошоци, така што заемопримачот не знае зошто и што точно плаќа, како што е потврдено од експертската проценка. Судот исто така сметаше дека е недопустливо да се дефинира во договорот како заемопримачот треба да се одбие за една сума и да се исплати друга, помалку од трошоците за обработка на кредитот. И трето, она што е многу важно да се истакне е дека Судот особено ја нагласува примената на Законот за заштита на потрошувачите, а корисникот на кредитот е потрошувач и договорот е кредитен производ и тој мора да биде јасно дефиниран за да не остави простор за произволно толкување. “, посочи адвокатот Мрча за бука.ба.

Пред пресудата на Окружниот суд Бања Лука, иста позиција зазеде и Апелациониот суд во Брчко, потоа Вишиот суд во Сомбор во 2017 година, како и Врховниот и касациониот суд во Србија.

Сите овие пресуди значат многу затоа што позитивната пракса започнува да сигнализира дека договорните права и обврски на двете договорни страни мора да се почитуваат и дека ниту една страна не може да биде фаворизирана која што е во посилна финансиска позиција.

Порталот Бука.ба наведува дека износите што ги наплаќаат банките за цената на обработката на заемите одат до неколку илјади конвертибилни марки – тие се утврдени како процент од износот на заемот, кој се движи од 0,5 до 1,5 отсто, а понекогаш дури и 2 отсто.

Адвокатот Мрча објасни за овој портал на кого банките ќе вратат пари.

Како што рече, не треба да се поставува прашањето за статут на ограничување, и дека секој заемопримач, без оглед на договорот за заем, доколку сноси трошоци, има право да оди на суд.

„Како и да е, би сакал да ве потсетам дека ова е второстепена одлука, таа е конечна и претставува патоказ на практиката, но не е исклучено и граѓаните треба да бидат свесни за тоа, дека веројатно ќе биде потребно време за ова да стане решена судска пракса“, потенцираше г-ин Мрша.

 

Забрането превземање на содржината без претходна согласност на редакцијата на БанкоМетар.мк