Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на едно лице за работно место Соработник за маркетинг и комуникации во Дирекцијата за банкарски услуги на население во Скопје.

Работниот однос е на определено време од 6 (шест) месеци со можност за продолжување на истиот на неопределено време.

Дневно работно време: од 08:00 до 16:00 часот

Неделно работно време: понеделник – петок

Минималната нето плата предвидена за ова работно место изнесува 25.000 денари, со тоа што може да се договори и повисок износ во зависност од искуството и квалификациите на кандидатот.

 

Ова работно место воглавно ги опфаќа следниве задачи и одговорности:

–          Тековна анализа на пазарот на банкарски продукти и услуги;

–          Сегментација и формирање на таргет групи;

–          Креативни решенија, дизајн и изработка на рекламни материјали

–          Комунинкација и координација со надворешни соработници за маркетинг

–          Изработка на месечени и годишни маркетинг буџети;

–          Планирање, организирање и спроведување на маркетинг кампањи;

–          Изработка, одржување и унапредување на содржини на веб сајтот на Банката;

–          Менаџирање со социјалните медиуми на банката

–          Воспоставување на канали за промоција и продажба како и нивна поддршка;

–          Организирање и учествување во активности на Банката поврзани со односи со јавноста;

–          извршување на теренски промотивни активности согласно план;

 

Кандидатите треба да располагаат со следниве квалификации и познавања:

–          Најмалку високо образование од областа на економските науки (маркетинг, е-бизнис и сл.);

–          Најмалку 2 години работно искуство поврзано со маркетингот во компании или банки;

–          Одлично познавање на англиски јазик;

–          Одлично познавање на MS Office пакетот, алатки за дизајн и обработка на креатива

–          Солидни познавања од Google Analytics и слични алатки;

–          Искуство во поставување и оптимизирање на Google Adwords и маркетинг кампањи на социјалните мрежи;

–          Познавање на дигиталните комуникациски трендови и практики;

–          Одлично познавање на банкарскиот пазар;

–          Одлични аналитички способности и вештини и искуство во подготвување извештаи;

–          Одлични комуникациски и ораторски способности;

–          Позитивен приод кон работата;

–          Висок степен на прецизност.

 

Банката нуди одлични услови за работа и можност за стручно усовршување како и напредок и развој во кариерата. Доколку сакате да станете дел од нашиот успешен тим, испратете CV и пропратно писмо на [email protected] .

Огласот ќе биде активен заклучно со 20.05.2018 година.

Ненавремените и некомплетни апликации нема да бидат предмет на разгледување.  Само кандидатите со уредни и навремени апликации, а кои одговараат на условите наведени во огласот, ќе бидат поканети на интервју кое претставува дел од процесот на селекција на кандидати за вработување во Банката.

Рокот за избор на кандидати е од 45 до 120 дена по истекот на рокот за пријавување во зависност од бројот на пријавени кандидати.