ТТК БАНКА АД Скопје ги известува своите акционери преку Македонска Берза дека почнувајќи од 02.05.2018 година ќе врши исплата на дивидендата за 2017 година.

Право на исплата на дивиденда за 2017 година имаат сите акционери на ТТК БАНКА АД Скопје кои се евидентирани во акционерската книга на ден 16.04.2018 година.

Исплатата на дивиденда за 2017 година  на правните лица ќе се врши со пренос на средствата на нивните сметки.

 

 

На физичките лица  средствата  од дивидендата  за 2017 година ќе бидат  уплатени на нивните сметки  во ТТК БАНКА АД Скопје или во други банки за кои имаат дадено овластување претходните години.

 

Физичките лица кои немаат отворено сметки во ТТК БАНКА  АД Скопје ќе треба  за исплата на дивидендата  да отворат сметка во ТТК БАНКА АД Скопје или да пополнат барање со податоци во која друга банка да им се префрлат средствата. Барањата за исплата на дивиденда се наоѓаат на шалтерите  во сите експозитури и филијали на ТТК БАНКА  АД Скопје низ Републиката.

 

 

Согласно чл.77 став 1 од Законот за персонален данок на доход, потврдите  за пресметан и платен персонален данок на приход од капитал за дивидендата исплатена во 2018 година ќе бидат  доставени  до секој акционер. Доколку некои акционери не ја добијат потврдата  заради технички причини (промена на адреса и слично), истата може да се подигне во Централата на Банката во Дирекцијата за сметководство.

 

Дополнителни информации можат да се добијат на следниве телефонски броеви 02 3247-000 локал 448 или локал 449.