Новите измени се достапни на огласна табла во секоја експозитура/филијала на ТТК Банка АД Скопје, како и на интернет-страницата на Банката.