УНИБанка АД Скопје на 22.07.2022 година ја исплати седмата полугодишна камата на сопствениците на перпетуални обврзници со ISIN MKBLBA200011 и шифра UNIPO.
Пресметката на камата е извршена по фиксна каматна стапка од 9% на годишно ниво.