УНИ Банка  објавува оглас за следното работно место: Проценител на наедвижен имот

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

 • Високо образование со положен стручен испит со Уверение од Министерство за Транспорт и врски за проценител на недвижен имот
 • Минимум една година работно искуство како проценител на недвижен имот, по добивање на Уверението
 • Со правосилна одлука да не му е изречена мерка за забрана за вршење професија или должност
 • Возачка дозвола – Б категорија
 • Познавање на MS Office

Лични карактеристики:

 • Динамична личност со способност за преземање на иницијативи
 • Одличии организациски и комуникациски вештини
 • Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето
 • Висок личен интегритет, деловен и професионален однос

Должности:

 • Кандидатот треба да врши проценки и услуги поврзани со проценки на имот
 • Оценува извештаи за извршени проценки од страна на надворешни и внатрешни проценители
 • Врши посета и увид во понуденото обезбедување (подвижен и недвижен имот)
 • Комуницира со независни проценители и клиенти на Банката за технички, процедурални или други прашања

Банката обезбедува основна плата во месечен нето износ од минимум 30. 000 МКД.