УНИБанка АД Скопје на 22.01.2021 година ја исплати четвртата полугодишна камата на сопствениците на Перпетуални обврзници со ISIN MKBLBA200011 и шифра UNIPO.

Пресметката на камата е извршена по фиксна каматна стапка од  9% на годишно ниво.

Право на исплата на камата имаа лицата кои беа регистрирани во книгата на иматели на перпетуални обврзници во Централниот депозитар за хартии од вредност заклучно со 21.01.2021 година.

За повеќе информации: http://www.unibank.mk/files/attachments/Prospekt.pdf